Privacybeleid

Inleiding

1.1 We doen er alles aan om de privacy van onze websitebezoekers te beschermen.

1.2 Dit beleid is van toepassing wanneer we optreden als gegevensbeheerder met betrekking tot de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers; met andere woorden, wanneer we het doel en de middelen voor de verwerking van die persoonsgegevens bepalen.

1.3 We gebruiken cookies op onze website. Voor zover deze cookies niet strikt noodzakelijk zijn voor het aanbieden van onze website, zullen we u vragen om toestemming te geven voor het gebruik van cookies wanneer u onze website voor het eerst bezoekt.

1.4 Onze website bevat geen privacy controles die van invloed zijn op hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken.

1.5 In dit beleid verwijzen “wij”, “ons” en “onze” naar Stichting VersPers Uitgeverij. Zie sectie 13 voor meer informatie over ons.

Krediet

2.1 Dit document is gemaakt met behulp van een sjabloon van SEQ Legal (https://seqlegal.com/free-legal-documents/privacy-policy).

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

3.1 In deze sectie 3 hebben we uiteengezet:

(a) de algemene categorieën van persoonsgegevens die we mogelijk verwerken;

(b) de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens kunnen verwerken; en

(c) de rechtsgrondslagen van de verwerking.

3.2 We kunnen gegevens verwerken over uw gebruik van onze website (“gebruiksgegevens”). De gebruiksgegevens kunnen uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, bezoekduur, paginaweergaven en website-navigatiepaden bevatten, evenals informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw gebruik. De bron van de gebruiksgegevens is ons WordPress-volgsysteem voor analyses. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website te analyseren. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het monitoren en verbeteren van onze website.

3.3 We mogen de gebruikersaccountgegevens van https://openeyesinstitute.org niet verwerken (“accountgegevens”)

3.4 We kunnen informatie verwerken die u plaatst voor publicatie op onze website (“publicatiegegevens”). De publicatiegegevens kunnen worden verwerkt om een ​​dergelijke publicatie mogelijk te maken en onze website te beheren. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk het juiste beheer van onze website.

3.5 We verwerken geen informatie die is opgenomen in een vraag die u bij ons indient met betrekking tot goederen en / of diensten (“onderzoeksgegevens”).

3.6 Het is mogelijk dat we geen informatie over transacties verwerken via onze website (“transactiegegevens”)

3.7 We kunnen de informatie die u ons verstrekt verwerken om u te abonneren op onze e-mailmeldingen en / of nieuwsbrieven (“meldingsgegevens”). De meldingsgegevens kunnen worden verwerkt om u de relevante meldingen en / of nieuwsbrieven te sturen. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk communicatie met onze websitebezoekers.

3.8 We kunnen al uw persoonlijke gegevens die in dit beleid worden genoemd, waar nodig verwerken voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

3.9 We kunnen al uw persoonlijke gegevens die in dit beleid worden genoemd, waar nodig verwerken voor het verkrijgen of behouden van een verzekeringsdekking, het beheersen van risico’s of het inwinnen van professioneel advies. De wettelijke basis voor deze verwerking zijn onze legitieme belangen, namelijk de juiste bescherming van onze stichting tegen risico’s.

3.10 Naast de specifieke doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens, zoals uiteengezet in deze Sectie 3 kunnen verwerken, kunnen we ook uw persoonsgegevens verwerken wanneer dergelijke verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of in om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

3.11 Geef alstublieft geen persoonlijke gegevens van andere personen aan ons, tenzij we u daarom vragen.

 

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan anderen

4.1 We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan onze verzekeraars en / of professionele adviseurs voor zover redelijkerwijs noodzakelijk voor het verkrijgen of behouden van een verzekeringsdekking, het beheersen van risico’s, het verkrijgen van professioneel advies of het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, ongeacht of dit voor de rechtbank is of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

4.2 Uw persoonlijke gegevens in onze websitedatabase worden opgeslagen op de servers van onze hostingdienstverleners Flexwebhosting op https://www.flexwebhosting.nl.

4.3 Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze Sectie 4, kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of voor uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

4.3 Naast de specifieke openbaarmakingen van persoonlijke gegevens zoals uiteengezet in deze Sectie 4, kunnen we uw persoonlijke gegevens vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of voor uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

Internationale overdracht van uw persoonlijke gegevens

5.1 In deze sectie 5 geven we informatie over de omstandigheden waarin uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

5.2 De hostingfaciliteiten voor onze website bevinden zich in Nederland. De Europese Commissie heeft een “adequaatheidsbesluit” genomen met betrekking tot de gegevensbeschermingswetten van elk van deze landen. Overdrachten naar elk van deze landen worden beschermd door passende waarborgen, namelijk het gebruik van standaardclausules inzake gegevensbescherming die zijn aangenomen of goedgekeurd door de Europese Commissie.

5.3 U erkent dat persoonlijke gegevens die u indient voor publicatie via onze website mogelijk wereldwijd beschikbaar zijn via internet. We kunnen het gebruik (of misbruik) van dergelijke persoonlijke gegevens door anderen niet voorkomen.

Bewaren en verwijderen van persoonlijke gegevens

6.1 Deze sectie 6 beschrijft ons beleid en procedure voor het bewaren van gegevens, die zijn ontworpen om ervoor te zorgen dat we voldoen aan onze wettelijke verplichtingen met betrekking tot het bewaren en verwijderen van persoonsgegevens.

6.2 Persoonsgegevens die we voor welk doel of doeleinden dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan nodig is voor dat doel of die doeleinden.

6.3 We bewaren uw persoonsgegevens als volgt:

(a) gebruiksgegevens worden bewaard gedurende een minimumperiode van 3 maanden na de datum van verzameling en gedurende een maximumperiode van 10 jaar na die datum;

(b) accountgegevens worden bewaard gedurende een minimumperiode van 3 maanden na de datum van afsluiting van het desbetreffende account en gedurende een maximumperiode van 10 jaar na die datum;

(c) publicatiegegevens worden bewaard gedurende een minimumperiode van 3 maanden na de datum waarop de betreffende publicatie niet langer op onze website of via onze diensten wordt gepubliceerd, en gedurende een maximumperiode van 15 jaar na die datum;

(d) notificatiegegevens worden bewaard gedurende een minimumperiode van 3 maanden na de datum waarop ons is opgedragen de verzending van de notificaties stop te zetten, en gedurende een maximumperiode van 15 jaar na die datum (op voorwaarde dat we notificatiegegevens bewaren voor zover nodig) om te voldoen aan elk verzoek dat u doet om meldingen actief te onderdrukken; en

6.4 Niettegenstaande de andere bepalingen van deze Sectie 6, kunnen we uw persoonsgegevens bewaren wanneer een dergelijke bewaring noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Uw rechten

7.1 In dit artikel 7 hebben we de rechten vermeld die u hebt op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

7.2 Uw belangrijkste rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn:

(a) het recht op toegang – u kunt om kopieën van uw persoonlijke gegevens vragen;

(b) het recht op rectificatie – u kunt ons vragen om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren en onvolledige persoonsgegevens aan te vullen;

(c) het recht om te wissen – u kunt ons vragen om uw persoonlijke gegevens te wissen;

(d) het recht om de verwerking te beperken – u kunt het gebruik vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken;

(e) het recht om bezwaar te maken tegen verwerking – u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

(f) het recht op gegevensoverdraagbaarheid – u kunt vragen dat we uw persoonlijke gegevens overdragen aan een andere organisatie of aan u;

(g) het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit – u kunt een klacht indienen over onze verwerking van uw persoonsgegevens; en

(h) het recht om toestemming in te trekken – voor zover de wettelijke basis van onze verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, kunt u die toestemming intrekken.

7.3 Deze rechten zijn onderworpen aan bepaalde beperkingen en uitzonderingen. U kunt meer leren over de rechten van betrokkenen door naar https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/ te gaan.

7.4 U kunt al uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens uitoefenen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan ons, met behulp van de onderstaande contactgegevens.

Over cookies

8.1 Een cookie is een bestand met een ID (een reeks letters en cijfers) dat door een webserver naar een webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. De ID wordt vervolgens elke keer dat de browser een pagina opvraagt ​​van de server teruggestuurd naar de server.

8.2 Cookies kunnen ofwel “permanente” cookies of “sessie” -cookies zijn: een permanente cookie wordt opgeslagen door een webbrowser en blijft geldig tot de ingestelde vervaldatum, tenzij de gebruiker deze vóór de vervaldatum verwijdert; een sessiecookie vervalt daarentegen aan het einde van de gebruikerssessie, wanneer de webbrowser wordt gesloten.

8.3 Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke gegevens die we over u opslaan, kunnen worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit cookies.

Cookies die we gebruiken

9.1 We kunnen cookies gebruiken voor de volgende doeleinden:

(a) authenticatie en status – we gebruiken cookies om u te identificeren wanneer u onze website bezoekt en tijdens het navigeren op onze website, en om te bepalen of u bent ingelogd op de website;

(b) personalisatie – we gebruiken cookies om informatie over uw voorkeuren op te slaan en om de website voor u te personaliseren;

(c) beveiliging – we gebruiken cookies als onderdeel van de beveiligingsmaatregelen die worden gebruikt om gebruikersaccounts te beschermen, waaronder het voorkomen van frauduleus gebruik van inloggegevens, en om onze website in het algemeen te beschermen;

(d) analyse – we gebruiken cookies om ons te helpen het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te analyseren; en

(e) toestemming voor cookies – we gebruiken cookies om uw voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies in het algemeen op te slaan.

Cookies die worden gebruikt door onze serviceproviders

10.1 Onze serviceproviders gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt.

10.2 We kunnen Google Analytics en/of Google Search Console gebruiken. Google Analytics en Google Search Console verzamelen informatie over het gebruik van onze website door middel van cookies. De verzamelde informatie wordt gebruikt om rapporten op te stellen over het gebruik van onze website. U kunt meer informatie vinden over het gebruik van informatie door Google door naar https://www.google.com/policies/privacy/partners/ te gaan en u kunt het privacybeleid van Google bekijken op https://policies.google.com/privacy.

Beheer van cookies

11.1 In de meeste browsers kunt u weigeren cookies te accepteren en cookies te verwijderen. De methoden hiervoor verschillen van browser tot browser en van versie tot versie. U kunt via deze links wel actuele informatie krijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);

(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(e) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); en

(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Het blokkeren van alle cookies heeft een negatieve invloed op de bruikbaarheid van veel websites.

11.3 Als u cookies blokkeert, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

Wijzigingen

12.1 We kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken door een nieuwe versie op onze website te publiceren.

12.2 U moet deze pagina af en toe controleren om er zeker van te zijn dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen in dit beleid.

Onze gegevens

13.1 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Stichting VersPers Uitgeverij

13.2 Wij zijn geregistreerd in Nederland onder registratienummer 34279546, en onze maatschappelijke zetel is gevestigd in A Lab, Overhoeksplein 2, 1031 KS Amsterdam.

13.3 Onze hoofdvestiging is in A Lab, Overhoeksplein 2, 1031 KS Amsterdam (Lab.009).

13.4 U kunt contact met ons opnemen:

a) per post naar het hierboven vermelde postadres;

(b) telefonisch via het contactformulier dat op onze website is gepubliceerd; of

(c) per e-mail, met behulp van het e-mailadres dat op onze website is gepubliceerd.